print logo

Byens Stafet

Byens Stafet er medlemmernes stafet. Her kan du blive klogere på, hvem der også er med i dit netværk, og hvad de interesserer sig for i byen her og nu. Stafetten gives løbende videre til en person i netværket udvalgt af stafetholderen. Måske bliver du den næste!

Hvem har stafetten?

Navn
Søren Tegen Pedersen

Virksomhed
Økonomiforvaltning, Københavns Kommune 

Titel
Plandirektør

Hvad optager dig for øjeblikket? 
”Befolkningstilvæksten til København kræver at kommunen kan følge med i forhold til at tilvejebringe de nødvendige dagsinstitutioner, skoler, kultur- og fritidstilbud. Hvordan vi bliver endnu dygtigere til at planlægge langsigtet, sammentænke den demografiske udvikling med byudviklingen og i god tid ind tænke de kommunale behov, er en afgørende udfordring at få håndteret.”

Hvordan har dit arbejde betydning for byens eller branchens udvikling? 
”Som planmyndighed er vi med til at sætte rammerne for den fysiske udvikling af København så byen både kan rumme de mange nye tilflyttere, og sikre at der også er plads til at virksomheder kan lokalisere sig i byen. Derfor har vi også en løbende en tæt og god dialog og forståelse af ejendomsbranchens aktører og udviklingen i marked.”

Hvilket sted holder du mest af i din by?
”Jeg har altid holdt meget af Amager, hvor jeg har en stor del af mit voksne liv, men ellers har jeg ikke et særligt sted. Det jeg synes er fantastisk ved at bo i en by som København, er jo at der hele tiden opstår nye steder og oaser i byen, som københavnerne tager til sig. For tiden gør jeg meget brug af byens parker og legepladser.”

Hvilken by gik din seneste rejse til – og hvad gjorde særligt indtryk på dig?
”I efteråret var jeg for første gang i Seoul. Når man tænker på at Sydkorea efter krigen var et af de fattigste lande i verden, er det en imponerende rejse i vækst og velstand, og et kæmpe løft for en befolkning, der i dag er en af de bedst uddannede. Samtidig står Sydkorea også overfor en række udfordringer, med stort pres på arbejdsmarked, høje selvmordsrater blandt unge og et en befolkning der ligger lavt hvis man fx måler på lykke og tilfredshed med livet. Det er spændende at se hvilken retning Sydkorea udvikler sig i de kommende år.”

bonusrunden

 

Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme, har overdraget stafetten til dig med spørgsmålet:
Jeg synes, København er i en rigtig spændende udvikling, det er en dejlig by, men jeg har også lige sagt, at jeg mener der mangler en professionel ”stadsbyplanlægger”. Jeg kunne godt tænke mig at spørge Søren om, hvad er den by-strategiske vision for København og hvordan arbejder Kommunen med at leve op til den? Jeg tænker f.eks. på hvordan man vil udnytte det liv, der er skabt omkring universiteterne og Rigshospitalet, hvordan bliver det et aktiv for byen?


Sørens svar:
”Visionen for Københavns strategiske byudvikling er forankret i Kommuneplanen, som fokuserer på to ting: at styrke københavnernes livskvalitet og at skabe vækst blandt andet gennem udvikling af nye, såvel som de eksisterende byområder.

Med udviklingen af blandt andet Nordhavn, Sydhavn og Ørestad sikrer vi med Kommuneplan 2015 plads til de 45.000 nye boliger, der er behov for frem mod 2027. Målsætningen er, at 20 % af disse skal være almene og at 6.000 af boligerne skal være ungdomsboliger. Tallene for 2016 viser, at vi er godt på vej mod at nå målsætningerne. Et varieret boligudbud med plads til de mange, nye københavnere er essentielt for livskvaliteten for københavnerne. Andre centrale elementer i visionen for København er byens grønne profil og et varieret byliv. Vi har eksempelvis sikret offentlig adgang til haven på Carlsberg, der er privatejet og på det gamle Grønttorv i Valby er et nyt familieegnet boligområde på vej, hvor friarealer samles som en stor, attraktiv park, der skaber gode rammer for det moderne familieliv. I de nye byområder sikrer vi plads til lokal detailhandel i form af eksempelvis butikker, cafeer og restauranter, som skaber åbne facader og skaber et lokalt handelsliv i byområderne.

Men livskvalitet og vækst går hånd i hånd og de hårde facts er, at vi på vækstfronten halter bagud ift. de storbyer, vi plejer at sammenligne os med. Målsætningen er derfor at skabe 20.000 private arbejdspladser frem mod 2020.

Vi har derfor iværksat arbejdet med fem strategiske erhvervsdistrikter, hvor fokus er på koblingen mellem byens erhvervspolitik og byudvikling. To af disse områder er centreret om byens uddannelsesinstitutioner: Aalborg Universitet i Sydhavn og Københavns Universitet på grænsen mellem Østerbro og Nørrebro. Copenhagen Science City ved Nørre Campus er et samarbejde mellem bl.a. kommune, Københavns Universitet, Metropol, COBIS, Symbion, Righospitalet, Novo Nordisk og Bygningstyrelsen. Væsentlige milepæle i Copenhagen Science Citysamarbejdet har været opførelse af Mærsk Tårnet og Pharma Sciencebygningen. Herudover er der tiltrækningen af den amerikanske tech-konsulentvirksomhed Singularity University, samt indvielse af Metropols praksis- og innovationshus. Projekterne understøtter synergieffekter mellem by, universitet og erhverv, som kontinuerligt udvikler Copenhagen Science City mod et levende byområde, der markerer sig nationalt såvel som internationalt”

Hvem sender du stafetten videre til?
”Dan Stubbergaard, indehaver og kreativ direktør i arkitektfirmaet COBE.”

Og hvilket bonusspørgsmål vil du gerne stille?
”Hvad er dit bud på Københavns muligheder og udfordringer i de kommende år?”

Følg med her på siden for at se Dan Stubbergaards svar...


Læs indlæg fra tidligere stafetholdere (den seneste er øverst):

Karen Mosbech, administrerende direktør i Freja ejendomme her
Gitte Andersen, direktør i SIGNAL her
Christian Hilligsøe Heinig, Cheføkonom i Realkredit Danmark her
Kenneth Horst Hansen, konstitueret planchef og teamleder i Center for Byudvikling, Københavns Kommune her
Hans Halvorsen, udviklings- og planchef, ved Københavns Universitet her
Katja Viltoft, partner og kreativ direktør hos JJW Arkitekter her
Jørgen Glenthøj, Borgmester i Frederiksberg Kommune her
Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune her
Inger Støjberg, Udlændinge-, Integrations- og Boligminister her
Jakob Axel Nielsen, Direktør i Calum A/S, her
Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør i Freja Ejendomme, her
Rita Justesen, Chef for Planlægning & Arkitektur i By & Havn, her
Pia Nielsen, Direktør i Boligselskabet fsb, her
Tina Saaby - Stadsarkitekt i København, her
Stig Mikkelsen - Mikkelsen Arkitekter, her

 

Derfor er vi medlem

"Vi er medlem af Byens Netværk på grund af netværkets tværfaglige sammensætning, som gør det til et både bredt og relevant forum med god variation i arrangementer og dagsordener." Gottlieb Paludan Architects

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk