print logo
Byens netværk

Vedtægter

(Vedtaget 30. maj 2022)


Foreningens navn
§ 1
Foreningens navn er Byens Netværk.

Foreningens hjemsted
§ 2
Foreningens hjemsted er København.

Foreningens formål
§ 3
3.1. Det er Byens Netværks formål, gennem sit tværfaglige virke, at medvirke til en levende og dynamisk byudvikling. Foreningen vil ved indbudte og offentlige arrangementer medvirke til udvikling af idéer til gennemførelse af højere kvalitet i byens udvikling.
3.2. Som en følge heraf er det foreningens formål, gennem sine aktiviteter, at øge medlemmernes viden og engagement i udvikling af levedygtige hele byer.
3.3. Byens Netværk skal ved samling af firmaer, enkeltpersoner, institutioner og andre aktive på byudviklingsområdet skabe en tværsektoriel forening, som danner platform for udvikling af initiativer, der som ramme har til formål at udbrede kendskabet og lysten til kvalitativ byudvikling.
3.4. Foreningen er upolitisk.

Medlemmer
§ 4
4.1. Som medlemmer kan optages firmaer, institutioner og enkeltpersoner, der aktivt beskæftiger sig med et eller flere led i kæden af "leverancer" til byggeri og byudvikling.
4.2. Foreningen skal ved optagelse af medlemmer søge at fremme en repræsentativ sammensætning af medlemmer, der skaber parallelitet mellem alle brancher, der beskæftiger sig med byudvikling. En eller flere brancher, fag eller anden gruppering må ikke dominere foreningen.
4.3. Beslutning om optagelse af nyt medlem træffes af bestyrelsen.
4.4. Et personligt medlemskab gælder for ét år ad gangen.
4.5. Medlemmerne medvirker til netværkets udvikling og dets aktiviteter ved at stille deres ekspertise og faglige dygtighed til rådighed ved arrangementer, hvor Byens Netværk er initiativtager.
4.6. Foreningen kan ikke pålægge medlemmerne en aktivitet, der rækker ud over det aktivitetsniveau, som det enkelte medlem løbende beslutter at deltage med.
4.7. Alle medlemmer kan deltage i foreningens arrangementer. Hvis der kræves betaling for deltagelse i et arrangement, vil medlemmerne få rabat på deltagerafgiften. Det vil altid blive prioriteret, at så mange medlemsvirksomheder som muligt er repræsenteret ved foreningens arrangementer. Ikke-medlemmer kan deltage i arrangementer mod betaling. I studieture kan ikke-medlemmer kun deltage i særtilfælde.

Udmeldelse og eksklusion
§ 5
5.1. Et medlem kan melde sig ud når som helst. Der sker ikke tilbagebetaling af indbetalt kontingent uanset, hvornår udmeldelse sker.
5.2. Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at ekskludere et medlem, der ikke overholder foreningens vedtægter og/eller virker i mod foreningens formål. Det ekskluderede medlem kan kræve at eksklusionen skal behandles på førstkommende generalforsamling. Det ekskluderede medlem har i så fald taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.
5.3. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for sletning af medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent.
5.4. Medlemmer der er i restance med kontingentet kan ikke deltage i foreningens arrangementer og har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Generalforsamling
§ 6
6.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned.
6.2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af beretning fra eventuelle Arbejdsgrupper/udvalg og drøftelse af arbejdsprogram for det kommende år.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af Byens Netværks årsregnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 8. Valg af statsautoriseret revisor.
 9. Eventuelt.

6.3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved brev eller e-mail til de enkelte medlemmer.
6.4. Indkaldelsen skal være vedlagt et revideret regnskab og forslag til budget og kontingent for det kommende år.
6.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være forpersonen/sekretariatet skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan kun træffe beslutning om forslag, der er rettidigt fremsendt.
6.6. Bestyrelsen udsender senest 8 dage før generalforsamlingen de indkomne forslag til medlemmerne.

§ 7
7.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller revisor forlanger det, eller såfremt en fjerdedel af foreningens medlemmer skriftligt forlanger dette med angivelse af dagsorden, eller såfremt det er besluttet på en tidligere generalforsamling.
7.2. Senest to uger efter at bestyrelsen har modtaget et krav om indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling, jf. stk.1, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, til afholdelse senest to uger senere.

§ 8
8.1. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, der har betalt kontingent. Hvert medlem kan afgive én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at hvert tilstedeværende medlem højst kan have én fuldmagt.
8.2. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, undtagen beslutning om ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning, jf. § 9 og § 18.
8.3. I tilfælde af kampvalg i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer afgøres det ved skriftlig, hemmelig afstemning, såfremt begæring herom fremsættes af minimum et medlem af generalforsamlingen.
Der vælges et stemmeudvalg til optælling af stemmerne, med personer der ikke er opstillet til valget.
8.4. Ved afstemninger i øvrigt kan der kræves skriftlig afstemning når minimum 5 medlemmer kræver dette.
8.5. Sekretariatet tager referat af generalforsamlingen. Referatet indføres i en forhandlingsprotokol og skal underskrives af dirigenten samt foreningens formand.

Vedtægtsændring
§ 9
9.1. Beslutning om ændring af vedtægterne sker på en generalforsamling, hvor dette punkt er på dagsordenen og forslaget er udsendt på forhånd.
9.2. Såfremt en vedtægtsændring besluttes med mindst 2/3 flertal på generalforsamlingen er den vedtaget, medmindre mindst 10 % af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen, eller mindst 10 % af foreningens medlemmer skriftligt, inden ti dage efter vedtagelsen på generalforsamlingen, begærer afholdelse af en ny generalforsamling.
Såfremt der begæres en ny generalforsamling skal denne indkaldes efter reglerne for ekstraordinær generalforsamling. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen endeligt vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

Bestyrelse
§ 10
10.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse og udføre generalforsamlingens beslutninger.
10.2. I bestyrelsen søges repræsenteret et bredt udsnit af aktørerne i byens udvikling.
10.3. Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer.
10.4. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode. Halvdelen af bestyrelsen er på valg i lige og ulige år.
10.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson og næstforperson. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter som henholdsvis 1. og 2. suppleant. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden frem til næste generalforsamling.

§ 11
11.1. Der afholdes mindst 2 årlige bestyrelsesmøder, et i hvert halvår. Desuden indkaldes der til bestyrelsesmøde, når forpersonen finder anledning hertil, samt når et bestyrelsesmedlem eller revisor forlanger det.
11.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder forperson eller næstforperson, er til stede.
11.3. Beslutninger træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dog skal væsentlige beslutninger, herunder beslutninger om optagelse af lån eller om køb eller leje af fast ejendom træffes af bestyrelsen med 2/3 flertal.
11.4. Der tages referat af bestyrelsens møder. Referatet godkendes på følgende møde af bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
11.5. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Sekretariatsbistand
§ 12
Bestyrelsen sikrer den nødvendige sekretariatsbistand. Bestyrelsen kan enten ansætte et sekretariat eller købe sekretariatsbistand eksternt.

Arrangementsudvalg
§ 13
Foreningen har et arrangementsudvalg, som er sammensat af personer med lyst til at være med til at præge foreningens arrangementer.
Ønske om optagelse rettes til sekretariatet. Sekretariatet afgør, på baggrund af retningslinjer fastsat af bestyrelsen, hvem der kan blive medlem af udvalget.

Tegningsregler
§ 14
Foreningen tegnes af forperson og et bestyrelsesmedlem i forening. Eller ved forpersonens forfald af næstforperson og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Kontingent
§ 15
15.1. Foreningens medlemmer betaler kontingent helårligt forud.
15.2. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af generalforsamlingen for det følgende regnskabsår.
15.3. Medlemstyper:

 1. Virksomhedsmedlemskab (10 ansatte og derover) betaler fuldt kontingent.
 2. Virksomhedsmedlemsskab (1-9 medarbejdere) betaler reduceret kontingent.
 3. Personligt medlemskab gives kun til studerende inkl. Ph.D-studerende og relevante ansøgere, der ikke er i arbejde. Personlige medlemmer betaler reduceret kontingent.

Regnskab
§ 16
Foreningens regnskabsår går fra 1.1. til 31.12.

Hæftelse
§ 17
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtigelser. For foreningens forpligtigelser hæfter således kun foreningen med sin formue.

Opløsning
§ 18
18.1. Beslutning om foreningens opløsning træffes af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 flertal på hver. Der skal være mindst 14 dage og højst en måned mellem de to generalforsamlinger.
18.2. Generalforsamlingen beslutter med simpelt flertal på den 2. generalforsamling og efter indstilling fra bestyrelsen, hvorledes foreningens midler skal anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. maj 2022. Hermed erstattes foreningens tidligere vedtægter.


 

Bliv Medlem

Meld din virksomhed ind i Byens Netværk og deltag i den dialog, der er væsentlig for inspiration og videndeling på tværs af de fagligheder, der er med til at præge udviklingen af byggeriet og vores byer. Et medlemskab gælder alle ansatte i virksomheden.

Derfor er vi medlem

"Byens Netværk er et inspirerende forum for erfaringsudveksling, hvor vi kan deltage i dialog med vores dygtige samarbejdspartnere i branchen om, hvordan vi sammen kan skubbe byggebranchen i en mere bæredygtig retning, hvor vi ikke kun tager højde for de menneskelige behov, men ser udviklingen i en større sammenhæng". - arkitektvirksomheden BOGL

Dansk Byplanlaboratorium juni 2024

 • Byens Netværk
  v/ Direktør
  Henriette Sofie Larsen

 • Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, Indgang A4
 • 1220 København K

Tilmelding til nyhedsbrev

footer image byens netværk